Hakkımızda

Kuruluş
Teşkilat Şeması
Daireler ve Görevleri
Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi

Şaban KÜÇÜK
Daire Başkanı

0 312 415 12 42
skucuk@maliye.gov.tr

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Bakanlık Strateji Geliştirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • Birim ve idare faaliyet raporunu hazırlamak
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere yönelik (karşı) tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 • Stratejik Yönetim Sistemi projesini (model ve yazılım) yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
Bütçe ve Performans Programı Dairesi

Ertan TOSUN
Daire Başkanı

0 312 415 24 21
ertan@bumko.gov.tr

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.
 • Bakanlığımız bütçesini hazırlamak.
 • Ayrıntılı harcama programını hazırlamak.
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.
 • İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.
 • Bakanlığımız bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 • Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.  
Bilgi Hizmetleri Dairesi

Nazmi Zarifi GÜRKAN
Daire Başkanı

0 312 415 12 38 
nzgurkan@maliye.gov.tr

 • Bilgi sisteminin kurulmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek.
 • Bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Bilgi sisteminde kullanılabilecek verilerin, doğru ve eksiksiz olarak ilgili harcama birimlerinden toplanarak veri tabanına kaydedilmesini sağlamak.
 • Gereksinim duyulabilecek yeni veriler tespit etmek.
 • Harcama birimlerince kullanılan bilgi sistemleri arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Bilgi sistemi kullanıcılarını yetkilendirmek.
 • Bilgi güvenliğini sağlamak.
 • Bilgi güvenliği politikaları geliştirmek.
 • Bilgi sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.
İç Kontrol Dairesi

Ahmet Uğur CEBECİ
Daire Başkanı

0 312 415 12 14 
ucebeci@maliye.gov.tr

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek
 • İç ve dış denetim raporlarını izlemek
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi.  
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi

Arif YILDIRIM
Daire Başkanı

0 312 415 12 07
arif.yildirim@huk.gov.tr

 • Türkiye ve Dünya Ekonomisine ilişkin gelişmelerin izlenmesi, ekonomik, mali ve sektörel analizlerinin yapılması ve Bakanlık Üst Yönetimine sunulması.
 • Ekonomik gelişmelerin izlenmesi analizi ve değerlendirilmesi amacı ile kullanılacak Ekonomik Analiz Bilgi Sisteminin ve bu kapsamda kullanılacak veritabanları ile buna ilişkin uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ve yönetimi.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 18'inci maddesi uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının  görüşülmesi sırasında dikkate alınacak olan Yıllık Ekonomik Raporun hazırlanması.
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının sunuş konuşmalarının hazırlanması.
 • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilen konularda araştırma ve diğer görevlerin yapılması.
Personel ve İdari İşler Dairesi

Yakup AKPINAR
APK Kurul Başkan Yardımcısı

0 312 415 12 07
yakpinar@maliye.gov.tr

 • Personel ve idari işler.
 • Başkanlık bütçesi.
 • Mutemetlik.
 • Koordinasyon ve dokümantasyon.
 • Yayın hazırlama ve basım işleri.
 • Telif-tercüme ve yayın ile ilgili ödeme işlemleri.
 • Yayın abone ve postalama işleri.
 • Yayın alım işleri.
 • Yayın abonelik işleri.
 • Okuyucu hizmetleri.