Ana Sayfa

Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

M. Kemal Atatürk

2006 Yıllık Ekonomik Rapor
Bu rapor, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi vermek amacıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 18’inci maddesi gereğince 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ekinde sunulmuştur.

  Orta Vadeli Program (2007 -2009) (PDF) 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Programın ikincisi 2007-2009 dönemini kapsamak üzere hazırlanmıştır.

  Orta Vadeli Mali Plan (2007 -2009) (PDF)

Orta Vadeli Mali Plan; Bütçe hazırlık sürecini ve çok yıllı bütçeleme anlayışını yönlendiren, orta vadeli programla uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanan bir plandır.

  2007-2009 Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi (PDF)

5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve bu Rehber ile Yatırım Genelgesinde yer alan esaslara göre hazırlayacaklardır.

  2007-2009 Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (PDF)  (Ekler | Tablolar)

Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, 5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları, IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler), Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50’den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankasını, Fon İdarelerini, dış finansman ile proje yürüten Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.